Täna, 19. veebruaril osalesime aastate 2014-2020 Euroopa Liidu Struktuurifondide (EUSF) toetuste infopäeval Tallinna Ülikoolis. Harisime end kohalike omavalitsuste jaoks EL toetusmeetme osas, et saaksime olla omavalitsustele lisaks Hasartmängumaksu Nõukogu toetuste taotlemisel kasulik partner ka EL Struktuurifondide toetuste nõustamisel.

Päeva avas rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk. Saime infot struktuurivahendite kasutamise üldisemast strateegiast, eesmärkidest ja fookustest. Kokku läheb Euroopa toetusi jaotamisele 3.5 miljardit eurot, millest sotsiaalvaldkonda suunatakse ligi 500 miljonit eurot. Võrdluseks, et perioodil 2007-2013 oli struktuuritoetusi sotsiaalvaldkonnas kokku 300 miljonit eurot. Sotsiaalministeerium on planeerinud, et nt häirenuputeenuse toetamiseks taotlevad kohalikud omavalitsused ligikaudu 652 tuhat eurot. Meie soovime 2015 II poolaastal aidata omavalitsustel toetust edukalt taotleda ja ka eesmärgipäraselt kasutada.

Sotsiaalvaldkonna kohta andis ülevaate Sotsiaalministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja Kalle Killar. Ministeeriumi nimekirjas on häirenuputeenus vajalik ja toetatav lahendus, mis võimaldab eakatel ja puudega inimestel elada pikemalt ja turvalisemalt oma kodus. Ka riiklik eesmärk on soodustada selliseid lahendusi, selmet inimesi hooldekodudesse elama suunata.

Sotsiaalvaldkonnas on EUSF toetuste üldisteks eesmärkideks:

  1. arenguhüpe eakate või puuetega inimeste hoolekandeteenustes, milleks Medi häirenuputeenus suurepäraselt kvalifitseerub;
  2. hoolduskoormusega või erivajadustega inimeste ning eakate toetamine töö leidmisel või hoidmisel (10 000 inimesele), kus samuti Medi pakutavad hooldatavate iseseisvat elamist võimaldavad lahendused abiks on – nagu ka tulevased telehoolduslahendused;
  3. tagada erivajadusega inimestele sobivamad-turvalisemad tingimused elamiseks, mida Medi iseseisvat ja turvalisemat elamist võimaldavad teenused ja lahendused just võimaldavadki.

Struktuurifondide fookuses on hoolekandeteenuste arengutõuge, s.h. häirenuputeenus jm iseseisvat elamist võimaldavad lahendused nagu ravimidosaator, pliidivalvur jm. Samuti tulemusele suunatus, kusjuures eesmärgistatud tulemuste saavutamisel on võimalik meetme raames veel täiendavale toetusele. Fookuses on ka arenguvajadus, nt uute teenuste ja lahenduste kasutuselevõtmine, s.h. jällegi häirenuputeenus jm Medi pakutavad lahendused. Otsustamisel vaadatakse kriitiliselt ka kasutusele võetavate lahenduste ja teenuste finantseerimise jätkusuutlikkust pärast toetusperioodi lõppu. Selleks võib olla uus riiklik või omavalitsusepoolne tugi või finantseerimine teenuse kasutaja ja tema perekonnaga kahasse.

Soovitame omavalitsustel, kes hoolivad oma eakatest ja puuetega inimestest ning soovivad nende hoolekandes arenguhüppe teha, taotleda 2015 II poolaastal ja 2018. aastal toetust ka EL Struktuurifondidest. Seni aitab neid Hasartmängumaksu Nõukogu, kes kuni 6000-euroseid toetusi igakuiselt eraldab. Riik hoolib ja aitab, kutsume omavalisusi üles võimalusi kasutama! Finantside vähesus ei tohi ega saa olla takistuseks kindlustunde ja turvalisema elukeskkonna saavutamisel. Selleks ju toetusmeetmed loodud ongi.

Infopäeva päevakava on siin. Sel aasta toimuva sarnased EUSF toestuste infopäevad veel mitmel pool üle Eesti.

Medi osales EUSF infopäeval Tallinnas. Pildi allikas.